Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Suus Ontzorgt ouders met zorgintensieve kinderen. Suus Ontzorgt is zorgbehartiger voor ouders die dreigen vast te lopen of al zijn vast gelopen in communicatie met derden (onderwijs, gemeenten, hulpverlening). Suus Ontzorgt is bij de Kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nummer: 80689175.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Suus Ontzorgt, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Suus Ontzorgt. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per e-mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

 3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 3. Opdrachtgever erkent na aanvaarding de juistheid van de offerte.

 4. In geval opdrachtgever hierom schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de overeenkomst na totstandkoming daarvan uitsluitend gewijzigd worden, indien Suus Ontzorgt de wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot een prijswijziging leiden.

 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per e-mail is vastgelegd.

 6. In de overeenkomst kunnen, indien nodig, nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overboeking naar IBAN NL20 KNAB 0406 0877 17 t.n.v. Suus Ontzorgt. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. Indien de overeenkomst een eenmalige opdracht betreft, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van die opdracht.

 2. In geval er sprake is van een duurovereenkomst, wordt de overeenkomst aangegaan voor de termijn zoals in de offerte of overeenkomst vermeld. Indien geen termijn is vermeld, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van een jaar.

 3. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de factuur.

 2. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de factuur. De overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald.

 3. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de factuur.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

 2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt op het moment dat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen en haar niet valt toe te rekenen. Onder overmacht wordt mede verstaan dat de workshop/training/coachsessie onverwachts niet door kan gaan bijvoorbeeld door ziekte of (plotseling) overlijden van dierbare. Partijen zullen dan een nieuwe afspraak maken. Indien de overmacht langer dan 14 dagen aaneengesloten duurt, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij het recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 9 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle over en weer verstrekte gegevens, waarvan zij weten of redelijkerwijs moeten begrijpen, dat deze vertrouwelijk zijn.

 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 4. De opdrachtnemer kan bepaalde onderwerpen uit coaching, training of workshops geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na goedkeuring van opdrachtgever kunnen gegevens niet geanonimiseerd worden opgenomen.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade, ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 3. In geval van geschillen kan de opdrachtgever zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie. Opdrachtnemer valt niet onder verplichting van de wet Wkkgz maar neemt wel de richtlijnen in acht zoals deze gesteld zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.